fbpx

Personuppgifter hos Teleservice och hur vi hanterar GDPR 

Inledning – Personuppgifter

Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller tillsammans med andra uppgifter kan härledas till en nu levande fysisk person. Teleservice är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du tillhandahåller oss eller som inhämtas av oss från annan källa. Vi på Teleservice behandlar dina personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten. Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som Teleservice tillämpar, hur vi hanterar och lagrar informationen, men också vilka rättigheter du har. Vid motstridiga uppgifter har riktlinjerna i detta dokument alltid lägre prioritet än dataskyddsförordningen eller andra rättsligt bindande bestämmelser.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig finns under Kontakter.

Så här samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter på följande sätt:

 • Information skapas utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster eller när du anmäler ett ärende till oss.
 • Du själv lämnar dessa till oss, exempelvis för att bli kund men också i andra situationer. Till exempel via kontaktformulär på hemsidan, på fysiska blanketter, i kontakt med kundservice eller försäljning, via telefon, e-post, brev eller chatt.
 • Vi kan också komma att inhämta uppgifter om dig från andra källor, så kallade tredje part. De uppgifter vi samlar in från tredje part kan vara;
  • Uppgifter om kreditvärdighet från banker eller kreditvärderingsinstitut.
  • Uppgifter från våra samarbetspartners
  • Uppgifter om adresser från tredje part för att kunna informera om och erbjuda fiber till hushållet

Teleservice hemsida

Vanligtvis kan www.teleservice.net besökas utan att personuppgifter samlas in. Vi samlar då endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Teleservice använder så kallade ”cookies” (kakor) för att funktioner och tjänster på webbplatsen ska fungera på rätt sätt. Du kan läsa mer om dessa cookies på vår hemsida.

När du som kund besöker Teleservice webbshop kan besöket knytas till den inloggade personens kundnummer eller användarnamn. Detta är ett måste för att vi ska kunna leverera produkter och tjänster till dig.

Kategorier av personuppgifter

De kategorier av personuppgifter som vi vanligtvis samlar in är:

 • Kundinformation, det vill säga de uppgifter som behövs för att kunna bli kund hos oss. Exempel är namn, adress, lägenhetsnummer, fastighetsbeteckning, telefonnummer, e-postadress.
 • Köpinformation, det vill säga köpta produkter och tjänster, kreditvärdering betalningshistorik, kundnummer.
 • Teknisk information, anläggningsnummer, fel- och avbrottshistorik samt typ av anslutning.
 • Serviceinformation, det vill säga korrespondens i specifika ärenden, uppgifter om köp samt eventuella klagomål eller reklamationer. Svar på kundundersökningar och återkoppling om våra varor och tjänster. I förekommande fall uppgifter lämnade i samband med tävlingar.
 • Adressuppgifter (från offentliga register), endast adressuppgifter för att kunna informera om grävning av fiber.
 • Besöksinformation på inloggade tjänster, det vill säga köp-/användargenererad data, lösenord, tekniska datarörande enhet som används,
 • Särskilda kategorier av personuppgifter (definierat i art 9 p 1 Dataskyddsförordningen) hanteras ej.

Information vid insamling

När personuppgifter lämnas till oss får den som lämnar sina personuppgifter information om:

 • för vilket ändamål och på vilken legal grund personuppgifterna samlas in,
 • kontaktuppgifter för personuppgiftsansvarig samt
 • vilka rättigheter du har som kund,
 • hur länge uppgifterna sparas.

Upplever du informationen otydlig eller ofullständig ber vi dig kontakta personuppgiftsansvarige för att få fullständig information.

Ändamål och laglig grund för behandling

All hantering av personuppgifter ska ha stöd i gällande dataskyddsförordning. Det vanligaste är att uppgifterna samlas in för behandling med stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal. Ändamålen är till exempel:

 • ingå ett avtal med oss/bli kund
 • hantering av kundserviceärenden.
 • få en offert på ett erbjudande
 • köpa en produkt/tjänst

Med intresseavvägning som grund behandlar vi data för flera ändamål, till exempel:

 • för marknadsföring och profilering, det vill säga för att kommunicera relevanta erbjudanden till våra kunder
 • för att skicka nyhetsbrev

En del personuppgifter hanteras med lagkrav som grund. Exempel på detta är order och fakturor som enligt bokföringslagen måste sparas i sju år. I möjligaste mån kommer vi att anonymisera uppgifter som inte behövs för att fullgöra dessa lagar.

När du lämnar personuppgifter till oss ska det framgå i vilket syfte du lämnar dem. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än det som framgick vid insamlingen.

Samarbetspartners och biträden

Eftersom vi inom Teleservice har koncerngemensamma funktioner kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till andra bolag inom koncernen.

Under vissa omständigheter kan vi också komma att överlämna personuppgifter till personuppgiftsbiträden, samarbetspartners eller annan tredje part.

De aktörer som kan komma behandla insamlade personuppgifter är:

 • Samarbetspartners där vi levererar tjänster tillsammans med annat företag.
 • Print- och digitala kommunikationspartners
 • Partners som levererar beställda tjänster åt Teleservice, exempelvis produkter, tjänster såsom Office 365 eller liknande.

Vid ett eventuellt överlämnande åtar sig Teleservice att se till att biträdesavtal är upprättat med den partner vi överlämnar uppgifterna till. Detta innebär att denna partner inte får använda personuppgifterna för något annat syfte än det ursprungliga syftet.

Vi kan i vissa fall, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, vara skyldiga att lämna ut personuppgifter till, till exempel polis, för brottsförebyggande åtgärder och brottsutredningar.

Inhämtade personuppgifter från annan part

För nya avtal kan kreditprövning genomföras.

För att kunna informera om och erbjuda våra tjänster kring fiberutbyggnad inhämtas adressuppgifter från tredje-part

Säkerhet

Ändringar i personuppgifterna registreras kontinuerligt för att säkerställa spårbarhet i alla förändringar som sker i informationen.

Vi vidtar särskilda fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas Syftet med dessa åtgärder är att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns.

Incidenter gällande personuppgifter rapporteras internt och av våra underleverantörer. Dessa hanteras i en intern process och anmäls till Datainspektionen inom 72 timmar samt till den som förlorat sin information enligt de regler som dataskyddslagen föreskriver.

Dataintrång anmäls till polisen.

Åtkomst till personuppgifter

Endast de som behöver tillgång till personuppgifterna för att utföra överenskommen tjänst eller support har behörighet att komma åt och hantera dessa. I de fall vi anlitar underbiträden ställer vi samma krav på dessa.

Gallring

Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När avtalet med oss upphör och du inte längre är kund, behåller vi dina uppgifter i upp till 36 månader. Detta gör vi för att kunna erbjuda dig en bättre service om du återkommer som kund, men även för att kunna hantera eventuella reklamationer eller frågor. Detsamma gäller uppgifter om kontaktpersoner för våra företagskunder.

Vissa uppgifter måste vi spara längre tid för att uppfylla andra krav, till exempel bokföringslagen där vi behöver spara uppgifter i 7 år.

Det finns också skäl att spara uppgifterna under längre tid. Exempel på detta är om det pågår en utredning eller en tvist, även om kundförhållandet sedan tidigare har upphört, eller om du köpt en produkt av oss där vi behöver spara uppgifterna för att kunna fullgöra vårt garantiåtagande.

Kameraövervakning butiker och allmänna ytor

Kameraövervakning hanteras som personuppgifter under GDPR, nedan följer den information som vi är skyldiga att tillhandahålla enligt GDPR.

Övervakning utförs av Teleservice Skåne AB. Har du något att invända mot vår bevakning kan du kontakta Personuppgiftsansvarige, se punkt 9.11 Kontakter.

Ändamålet med denna övervakning är att skydda mot stöld, inbrott och rån. Övervakningen görs också för att vår personal ska kunna känna sig trygg.

När det gäller kameror i allmänna utrymmen har vi har gjort en intresseavvägning och finner att vår rätt att skydda egendom och personal överväger de besökandes rätt till integritet. Anledningen till att vi funnit att så är fallet är att antalet som har tillgång till inspelat material är begränsat och att materialet inte får användas i annat syfte än att bevisa brott.

Om du vill invända mot denna intresseavvägning är du välkommen att kontakta personuppgiftsansvarige. Se uppgift 9.11 kontakter och uppgift 9.12 överklagan.

Vår övervakning sparas i 30 dagar, om det inte föreligger särskilda omständigheter såsom en pågående utredning eller liknande där inspelat material behövs för att bevisa brott.

Vi på Teleservice är de enda mottagarna av uppgifterna, åtkomst till inspelat material är begränsat till så få användare som möjligt.

Dina rättigheter

Tillgång till dina personuppgifter

Var och en har rätt att få information om i vilken utsträckning uppgifter om den egna personen behandlas av Teleservice. Teleservice har rätt att begära att den som begär information ska kunna legitimera sig.

Om sådana personuppgifter finns hos Teleservice får berörd person efter begäran information om vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, ändamål med behandlingen samt vilken laglig grund som föreligger. Om uppgifterna delas med underbiträde får du också reda på vilka underbiträden uppgifterna lämnas ut till. Teleservice skickar svar till den folkbokföringsadress som finns registrerad hos Teleservice inom 1 månad från det att begäran inkommit.

Rätt till rättelse

Var och en har rätt att begära rättelse av sin egen kundinformation om den är felaktig eller behandlad i strid med gällande rätt.

Rätt till radering

Teleservice raderar personuppgifter då laglig grund saknas för att behålla uppgifterna. Våra kunder har rätt att omgående få sina personuppgifter raderade om något av följande gäller:

 • behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta
 • uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för
 • behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för det ändamålet
 • informationen har inte behandlats enligt förordningen
 • du motsätter dig behandling som sker efter en intresseavvägning och de berättigade skälen inte väger tyngre än ditt intresse
 • radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Rätt att motsätta sig automatiserat beslutsfattande

Teleservice tillämpar inte automatiserat beslutsfattande inom något område för den registrerade.

Rätt till portabilitet

Var och en som har sina personuppgifter hos Teleservice har rätt att få ut dessa uppgifter på papper eller elektroniskt standardformat (kommaseparerad fil) för exempelvis överföring till annan part.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden som utredning pågår kan du begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas.

Rätt till invändning

Om Teleservice hanterar dina personuppgifter med intresseavvägning som grund har du rätt att göra invändningar mot behandlingen. För att göra detta måste du specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi skall kunna fortsätta med sådan behandling, måste vi visa att det finns tvingande berättigade skäl till att personuppgifterna behandlas som väger tyngre än dina intressen.

Marknadsföring, nyhetsbrev och profilering

När personuppgifter kan komma att behandlas för direktmarknadsföring eller nyhetsbrev anges det i samband med att personuppgifterna samlas in. Du kan när som helst anmäla att du inte vill ta emot marknadsföring från oss, genom att vända dig till personuppgiftsansvarige. Du kan även begränsa i vilken kanal du vill ha vår marknadsföring (e-post, sms, brev). I alla våra e-postmeddelanden och sms finns en länk där du kan avsäga dig marknadsföring i den kanalen.

Rätt till ersättning

Du kan ha rätt till ersättning i vissa fall till exempel om vår hantering av dina personuppgifter har lett till skada för dig. Anspråk kan ställas direkt till Teleservice.

Ändringar av personuppgiftspolicyn

Om det sker förändringar i Teleservice policy för hantering av personuppgifter kommer det att meddelas på denna sida. Policyn kan till exempel komma att ändras om lagstiftningen eller tillämpningen ändras. Har personuppgiftsbehandlingen reglerats i avtal med kund gäller dock avtalsbestämmelserna tills de ändrats, om det inte sker i strid med dina rättigheter enligt ovan, är oförenligt med lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Kontakter

Har du frågor eller invändningar mot hur vi hanterar dina personuppgifter ber vi dig vänligen kontakta oss, så hjälper vi gärna dig.

Kontaktuppgifter:
Personuppgiftsansvarig
Teleservice
Västergatan 14
275 30 Sjöbo
eller via e-post till 
Telefon: 0416-58 50 00

Överklagan

Om du inte är nöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du vända dig till datainspektionen eller som den kommer att heta efter namnbyte, integritetsskyddsmyndigheten. Men vi uppmuntrar dig att i första hand vända dig till oss.

Kontakt med tillsynsmyndighet sker via www.datainspektionen.se efter namnbyte till www.integritetsskyddsmyndigheten.se.